Különleges fog üregalakítás

 

Fogászati szolgáltatás Budapesten

A fogorvosi szolgáltatás egyik érdekes része, amikor az általánostól eltérő üregelőkészítésnek a módját alkalmazzák a fogászaton, ennek kapcsán azt is megbeszéljük, hogy adott esetben miért nem a szokásos módon praeparáljuk az üreget.

Nagy- és kisőrlők approximalis cariesének V. osztályszerű praeparálása abban az esetben javallt és célszerű, ha a mesialis felszínén szuvas fog előtt álló fog hiányzik. Ez esetben ui. közvetlenül hozzáférünk a kérdéses kis- vagy nagyőrlő mesialis felszínéhez, s amennyiben a caries kiterjedése nem gyöngítette a rágófelszínt a mesialis oldalon lezáró zománclécet, s ugyenekkor a kérdéses fog occlusalis felszíne ép, elegendő, ha csak e megbetegedett felszínen képezünk szabályos — alakjában az V. oszt. üregre emlékeztető — cavitast, amit a fogorvos a fogászati szolgáltatás leírásának megfelelően kezel.

Szuvasodás kezelése a fogászaton

Nyaki caries esetén érdemben a fogorvos nem tér el a praeparálás megszokott módjától, a fognyak bármely felszíne válik is szuvassá. Így tehát ha a mesialis vagy a distalis oldalon észlelünk nyaki szuvasodást, általában II. osztályú, ha a vestibularis felszínen észleljük, V. osztályú üreget praeparálunk, mindkét esetben azzal a különbséggel, hogy a kialakítandó üreg gingivalis fala zománcmentes területre jut. Így elesik az üregelőkészítés során a gingivalis üregszélen a zománcprizmák ferdére faragása a fogászati kezelés során.

Már tömött fogon szolgáltatásunk attól függ, hogy mely felszíne tömött, milyen a meglevő tömés széli záródása, s mely felszínén támadt újabb szú. Általában helyesebb a tömést eltávolítani, s annak üregét az újonnan támadt cariesből praeparálandó üreggel egyesíteni, ha a tömés és az újabb caries egymással szomszédos felszínen található.

E vonatkozásban kivétel a már tömött fog vestibularis felszínének gingivalis harmadában keletkezett caries: az V. osztályú üreget általában a meglevő tömést megtartva tudjuk praeparálni minden nehézség nélkül. Természetes, hogy nem érinti bármely frontfog egyik approximalis felszínének jó széli záródáséi tömését a másik approximalis felszínen támadt újabb szuvasodás, ha viszont ez IV. osztályú üreg praeparálását in-volválná, helyesebb a tömögetés helyett fogszínű borítókoronát készíteni, erre az előbbi fejezetben már rámutattunk.

Egyes fogak gyógyítása

Nagyőrlők M0-, ill. OD-tömésének szolgáltatását a fogorvos a megtarthatóságát a másik approximalis felszín szuvassá válása esetén az előzőkben már tárgyaltuk.

Rendellenesen álló fogakon oly felszínen is támadhat caries atípusos tisz- tátlan zónák kialakulása folytán, amelyek egyébként szútól mentesek szoktak maradni, így pl. a 90 fokkal elfordultan álló kisőrlőnek az anatómiai orális, a torsio miatt azonban mesialis vagy distalis irányba tekintő felszínén. Ez esetben úgy végezzük a praeparálást, amint a fog torquált helyzete megkívánja, vagyis az approximalisan fekvő orális felszínen képezzük ki az approximalis lépcsőt.

Gyakran válnak torlódottan álló metszőfogak szuvassá, s ilyenkor nehéz szabályos üreget praeparálni, mert a torlódást a gyors szeparálás sem szünteti meg a fogorvos. Tekintettel az ilyen esetben fennálló, cariesre fokozottan hajlamosító szituációra, kívánatos a praeventiv extensio elvének messzemenő megvalósítása. Az üreget lehetőleg a zománcnál a szúval szemben ellenállóbb anyaggal tömjük, e célra manapság leginkább kompozíciós tömőanyagok használatosak.

 

Fogászati szolgáltatások részletes leírása és ára Budapesten.